KALASIN
eng 
About us Product Certificate Reference Link Contact
 
 
TITLE OF THE CERTIFICATE
หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

คลิกดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------

ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

คลิกดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

คลิกดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------

ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

คลิกดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

คลิกดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------

ใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี ในสถานประกอบการ

คลิกดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------